16. 5. 2022 — Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ u dítěte předškolního věku
Odborný seminář s Mgr. Jiřinou Bednářovou

16. května 2022, od 9.30 do 17.00 hodin

MAP společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky), kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

PROGRAM

 • Matematická pregramotnost, specifika v jednotlivých oblastech vývoje
 • Vztah matematické, čtenářské a dalších pregramotností a gramotností
 • Potřeba komplexního, uceleného pohledu na dítě, propojenost a podmíněnost schopností a dovedností každého dítěte

 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE

 • Základní orientace ve vývoji v oblasti zrakové diferenciace, analýzy a syntézy, zrakové paměti
 • Stimulace vývoje zrakové diferenciace u dítěte od 3 do 7 let, rozlišení detailu, horizontální polohy, vertikální polohy; činnosti rozvíjející zrakovou diferenciaci, možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • Stimulace vývoje zrakové analýzy a syntézy u dítěte od 3 do 7 let, uvědomování si části a celku a jejich vzájemného postavení; činnosti rozvíjející zrakovou analýzu a syntézu, možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • Stimulace vývoje zrakové paměti u dítěte od 3 do 7 let
 • Stimulace vývoje vizuomotorické koordinace u dítěte od 3 do 7 let; činnosti rozvíjející vizuomotorickou koordinaci, možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

 

PROSTOROVÁ ORIENTACE

 • Základní orientace ve vývoji v oblasti prostorové orientace
 • Stimulace vývoje prostorové orientace u dítěte od 3 do 7 let
 • Činnosti rozvíjející vnímání a pojmenovávání prostorových vztahů ve třech základních osách: horno-dolní, předo-zadní, pravo-levé
 • Chápání a pojmenovávání dalších pojmů souvisejících s orientací v prostoru jako např. první, poslední, uprostřed, hned před, hned za, mezi…
 • Uvědomování si částí a celků a jejich vzájemné uspořádání v prostoru
 • Možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

 

ORIENTACE V ČASE

 • Základní orientace ve vývoji v oblasti vnímání času
 • Uvědomování si trvání délky časového úseku
 • Pořadí událostí v čase; časový sledu

 

ŘEČ

 • Rovina lexikálně sémantická – šíře slovníku a porozumění řeči; zaměřeno pouze na pojmy týkající se matematické pregramotnosti, zejména chápání pojmu přirozeného čísla

 

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

 • Seznámení s oblastmi, které mají kromě prostorové orientace vliv na budování matematických představ: motorika, jemná motorika, řeč, zpracování zrakových vjemů, orientace v prostoru, čase
 • Základní orientace ve vývoji v oblasti základních matematických představ
 • činnosti směřující k vytváření pojmu přirozeného čísla: porovnávání, řazení, třídění, uspořádávání, stimulace vývoje
 • Postupné vytváření pojmu přirozeného čísla, stimulace vývoje
 • Možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku
 • Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe

 

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematických představ u předškolního dítěte. Důraz při stimulaci v jednotlivých oblastech je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v dané oblasti. Součástí kurzu je výměna nápadů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE