PRACOVNÍ SKUPINY

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství na Říčansku. Členy pracovních skupin jsou aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu.

Úkolem pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický rámec MAP, spolupráce s realizačním týmem na tvorbě MAP, aktualizaci dokumentů, plánování vzdělávacích aktivit a podněty pro úspěch všech žáků na Říčansku.

Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím vedoucím, který je zároveň členem Řídicího výboru. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 8 stálých odborných členů, jednání pracovní skupiny se účastní také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

wdt_ID Jméno a příjmení Funkce, organizace Poznámka
1 Marcela Erbeková, vedoucí PS Ředitelka ZŠ Mnichovice Člen ŘV, zástupce ZŠ, pedagog
2 Ivana Dubská Zastupitelka obce Svojetice Člen ŘV, zástupce za zřizovatele
3 Pavlína Zajíčková Projektový specialista a administrátor Zástupce RT MAP
4 Martina Čermáková Ředitelka MŠ Mnichovice Zástupce MŠ, pedagog
5 Petr Dušek Vedoucí odboru školství a kultury, město Říčany Člen ŘV – místopředseda, zástupce realizátora ORP Říčany
6 Pavel Bednář Ředitel 1. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog
7 Alena Šreplová Ředitelka ZŠ Kostelec u Křížků Zástupce ZŠ, pedagog, prvostupňová ZŠ
8 Adéla Venerová Muzeum Říčany Zástupkyně ředitele, projektová manažerka
9 Jan Šindelář Ředitel 2. Základní škola Říčany Bezručova 94 Zástupce ZŠ, ředitel
10 Linda Kůstková Expert projektu Člen ŘV, zástupce MAP

Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území naplánuje. Do pracovní skupiny je také zapojen místní odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky čtenářské gramotnosti. Obsahem setkání bude rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti, jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Bude navázáno na dosavadní dobrou spolupráci pracovních skupin v předchozím projektu MAP I. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru. Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat hlavní manažerka projektu, která je zároveň členkou Řídicího výboru za realizační tým MAP. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina má celkem 9 stálých členů, plus členy administrativního týmu MAP. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

wdt_ID Jméno a příjmení Funkce, organizace Poznámka
1 Dalibor Dudek, vedoucí PS Ředitel 3. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog
2 Dagmar Bartoňková Učitelka ZŠ, školní metodička, MŠ ZŠ NEMO Říčany Zástupce ZŠ (MŠ) – soukr., prvostupňová ZŠ, pedagog
3 Miroslava Veselá Učitelka ZŠ, 1. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog
4 Iva Šindelářová Učitelka ZŠ, 2. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog
5 Jana Svobodová Knihovna Říčany Zástupce za neformální org., knihovnice
6 Jana Pelikánová Ředitelka, ZŠ Vyžlovka Zástupce za malotřídní ZŠ, pedagog
7 Zuzana Votrubová ZŠ Sofie Říčany Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
8 Klára Dvořáková Ředitelka MŠ, Zahrádka Říčany Zástupce MŠ, pedagog
9 Šárka Skůpová Ředitelka MŠ, Čtyřlístek Říčany Zástupce MŠ, pedagog
10 Olga Kozačová ZŠ Světice Zástupkyně ředitelky ZŠ pro I. stupeň, pedagg

Odborník ICT

Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů. V pracovní skupině je zapojen odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky týkající se matematické gramotnosti. Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území tak, aby byl podnícen zájme dětí a žáků. Práce pracovních skupin je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí, pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotností). Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru. Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina má celkem 7 stálých členů, plus zástupce administrativního týmu MAP. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

wdt_ID Jméno a příjmení Funkce, organizace Poznámka
1 Kateřina Schejbalová, vedoucí PS Ředitelka, ZŠ Strančice Zástupce ZŠ, pedagog
2 Peter Zafka Pedagog, ZŠ Navis Odborník na ICT, zástupce ZŠ, pedagog
3 Blanka Chramostová Ředitelka, ZŠ Kunice Zástupce ZŠ, pedagog
4 Martina Kořenová Učitelka ZŠ, 3. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog
5 Miloslava Staňková Učitelka, ZŠ Mnichovice Zástupce ZŠ, pedagog
6 Jiřina Řeháková Ředitelka MŠ, Srdíčko Říčany Zástupce MŠ, pedagog
7 Jarmila Šebková Ředitelka MŠ U Slunečních hodin, Říčany Zástupce MŠ, pedagog
8 Linda Kůstková Expert projektu Člen ŘV, zástupce MAP
9 Monika Žilková Manažerka projektu Člen ŘV, zástupce MAP
10 Miroslava Kučerová Koordinátorka implementačních aktivit Člen ŘV, zástupce MAP

Odborník ICT

Cílem pracovní skupiny bude problematika rovné příležitosti dětí a žáků, prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, ZŠ speciálními a dalšími subjekty. Obsahem práce je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat dle potřeby také zástupci dalších institucí. Pracovní skupina posuzuje, zda jsou navržené aktivity v akčních plánech v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území včetně popisu příčin tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou členem, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupinu tvoří odborníci zabývající se inkluzí a dle zaměření jednání jsou zváni členové po konzultaci s vedoucími PS. Složení pracovní skupiny je variabilní a počet stálých členů je 9 – 10. Další členové jsou zástupci administrativního týmu MAP. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

wdt_ID Jméno a příjmení Funkce, organizace Poznámka
1 Lenka Šourková, Jitka Svátková, vedoucí PS, odborník Zástupkyně PPP Zástupce PPP (inkluze, podpora žáků a rozvoj potenciálu)
2 Kirejevová Iva Zástupkyně OSPOD Zástupce odboru SPOD, město Říčany
3 Vladislava Moravčíková Vedoucí Centra Rozum Člen ŘV, zástupce PPP – soukr.
4 Ivana Tichá Pedagog, ZŠ (§16) Kostelec n. Černými l. Zástupce SZŠ, výchovná poradkyně
5 Jitka Macháčková Ředitelka ZŠ (§16) 4. ZŠ Říčany Zástupce SZŠ, ředitelka
6 Petra Kaprálková Pedagog ZŠ Mnichovice Zástupce ZŠ, koordinátorky školské inkluze ZŠ
7 Marie Moravcová Pedagog ZŠ Tehov Zástupce ZŠ, Koordinátorka školské inkluze ZŠ
8 Iva Červenková Pedagog 3. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, Koordinátorka školské inkluze ZŠ
9 Dagmar Pilousová Ředitelka ZŠ Mirošovice Zástupce ZŠ, zřizovatele, ředitelka, koordinátorka školské inkluze ZŠ, místostarostka
10 Linda Kůstková Expert projektu člen ŘV, zástupce MAP