2. 6. 2021 – Specifické poruchy chování u dětí na základní škole
Online seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou

2. června 2021, od 13.00 do 17.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Seminář slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol.

 

Anotace semináře:

  • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat.
  • Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.
  • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny.
  • Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů.
  • Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD.
  • Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Mgr. Marika Kropíková

  • lektorka společného vzdělávání
  • soudní znalec v oblasti školství a kultury (odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie)
  • školní speciální pedagog

 

Cílem online semináře je posílení znalostí a další vzdělání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na specifické poruchy chování u dětí na základní škole.

Seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE