Středa 18. srpna

Agresivita žáků a některých rodičů

Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák

9.00—15.00 hodin

Učebna č. 2

25 účastníků

Seminář je určen pro vychovatele školních družin

Vzdělávací program vychází z potřeb získat elementární právní vzdělání, aplikované pro potřeby pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, tj. s přihlédnutím k sociální realitě a společenským požadavkům. Vychází ze skutečnosti, že mnozí neznají právní terminologii, zásady interpretace, aplikace a realizace právních norem. Tento program umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí.

Anotace:

Účastníci budou seznámeni se základními prameny práva, typickými kazuistikami a naučí se s nimi pracovat. Vzdělávací program je zaměřen na tato témata: Vzdělání a škola ve světle práva (základní právní terminologie z okruhu práva občanského, rodinného, správního a trestního.

Seznámení se základními prameny a normami práva. Pedagogický pracovník a žák jako subjekty práva (současné legislativní změny v oblasti školství, postavení žáka jako dítěte, vztah školy a rodiče, rozpory v rodině – poskytování informací).

Otázky ochrany osobnosti v celém komplexu, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy.

Žáci-jejich agresivita a možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva.

Teoretické pasáže budou vždy doplněny konkrétní kazuistikou. Pedagogický pracovník a žák ve světle trestního práva (otázky trestu a jeho funkce ve společnosti, sociálně patologické jevy ve škole a jejich promítnutí v trestně právní rovině). Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.